Zasada zrównoważonego rozwoju
Opowiadamy się za odpowiedzialnym traktowaniem środowiska, bezpieczeństwa oraz zdrowia.

Relacje pracownicze i warunki pracy
Nasi pracownicy powinni pracować na stanowiskach, na których najlepiej wykorzystają swoją kreatywność i potencjał dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Z uwagi na ten cel oczekujemy, że interakcje między współpracownikami będą przyjazne, uczciwe i pełne szacunku. Żadne przypadki dyskryminacji czy napastowania nie będą tolerowane. Firma egeplast szanuje prawo swoich pracowników do zrzeszania się i wspólnego przedstawiania swoich interesów za pośrednictwem rady pracowniczej. Firma egeplast podlega obowiązującym układom zbiorowym przemysłu włókienniczego w północno-zachodnich Niemczech.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zdrowie każdego pracownika jest sprawą najwyższej wagi. Ze względów profilaktycznych pracownicy uczestniczą w kompleksowych szkoleniach z zakresu BHP. Proponowane są również rozwiązania mające na celu promocję zdrowia. Tworzone są też analizy ryzyka. Wszelkie wypadki są analizowane, a decyzje o podjęciu odpowiednich środków zapobiegawczych i eliminujących zagrożenia są podejmowane i wdrażane we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

Środowisko
Ochrona środowiska jest szczególnie ważna w firmie egeplast: szczególną wagę przykładamy do ochrony gleby, powietrza i wody przed zanieczyszczeniami. Przy opracowywaniu nowych produktów zwracamy uwagę na kompatybilność środowiskową używanych surowców. Stale analizowana jest też wydajność energetyczna całej firmy.

Interesy klientów
Firma egeplast poważnie traktuje wszelkie życzenia klientów odnośnie do swoich produktów oraz usług. Produkty, które wprowadzamy na rynek, spełniają wymogi odpowiednich norm i są zgodne z aktualnymi standardami.

Ochrona naszego know-how i poszanowanie praw własności
Opracowujemy produkty i procedury dla naszych klientów i konsekwentnie promujemy rozwój i poszerzanie umiejętności zawodowych naszych pracowników poprzez odpowiednie szkolenia. Patenty, wynalazki i inne elementy know-how są szczególnie ważne dla naszego sukcesu i dla naszej przyszłości. Zatem żaden pracownik nie może przekazywać tajemnic firmowych osobom trzecim. Oczywiście, szanujemy również prawa własności innych podmiotów.

Współpraca z organami władzy
Dbamy o właściwe relacje z organami władzy, przekazując pełne i prawidłowe informacje, we właściwych terminach oraz w sposób jasny i zrozumiały.

Uczciwość w biznesie / przyjmowanie i wręczanie korzyści
Korupcja, przekupstwo, wręczanie korzyści i tym podobne nie będą tolerowane. Dozwolone są prezenty wręczane i otrzymywane zgodne z prawem i typową praktyką. Jednakże nie mogą one prowadzić do naruszenia przez pracownika obowiązków lub do wystąpienia konfliktu interesów. Rozumiemy klientów, dla których wszelkie prezenty lub materialne dowody wdzięczności są niedozwolone. Bez względu na to, zachęcamy do składania darowizn na rzecz instytucji społecznych lub inicjatyw kulturalnych w regionie.

Uczciwa konkurencja
Firma egeplast bezwarunkowo wspiera uczciwą konkurencję, a w szczególności ścisłe przestrzeganie prawa antymonopolowego.

Subwencje
Firma egeplast nie uznaje subwencji np. formie grantów inwestycyjnych. Opowiadamy się za równym traktowaniem wszystkich przedsiębiorstw w branży.

Partnerzy biznesowi
Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą szanować wyżej wymienione zasady i przestrzegać ich.

Informowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
Wszyscy współpracownicy, którzy sądzą, że pracownik egeplast zachował się w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem, powinni poinformować o tym kierownictwo.

Styczeń 2020

Zarząd
egeplast international GmbH

więcej informacji:
Pobierz dokumenty „Społeczna odpowiedzialność biznesu“ oraz „Oświadczenie dot. zgodności z przepisami“