Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące stosowania chemikaliów

 

Zasady stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej od 1 czerwca 2007 r. reguluje tzw. rozporządzenie REACH, nr WE 1907/2006. Upraszcza ono ogólną procedurę zarządzania chemikaliami. Rozporządzenie REACH wzywa firmy do podjęcia osobistej odpowiedzialności, nakładając obowiązki na producentów i importerów. W ten sposób przejmują oni na siebie zadania poprzednio należące do władz państwowych w zakresie wykazania bezpieczeństwa chemicznego swoich produktów.

W łańcuchu dostaw firma egeplast posiada status dalszego użytkownika  i dlatego nie podlega obowiązkowi rejestracji. Dostawcy firmy egeplast już wcześniej sami zarejestrowali materiały, w związku z czym wszystkie rury i komponenty systemów firmy egeplast są zgodne z rozporządzeniem REACH.

W szczególności, produkty egeplast nie zawierają żadnych substancji określonych jako „substancje o szczególnie niebezpiecznych właściwościach“ na liście SVHC opublikowanej przez Europejską Agencję Chemiczną (ECHA) w stężeniu wyższym niż 0,1%.

Lista kandydacka rozporządzenia REACH znajduje się tutaj:  http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table