Organizacje

DVGW Niemieckie Towarzystwo Naukowo-Techniczne ds. Gazu i Wody (DVGW)
DWA Niemieckie Towarzystwo ds. Wody, Kanalizacji i Odpadów
FIGAWA Federalne Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Gazociągowych i Wodociągowych
Güteschutz Kanalbau  
IRO Instytut Budowy Rurociągów Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Oldenburgu
  Stowarzyszenie Przemysłu Włókienniczo-odzieżowego Północno-Zachodnich Niemiec
DCA Stowarzyszenie Wykonawców Wierceń (DCA-Europe) – europejska organizacja ds. jakości i edukacji w zakresie HDD