Zapewnienie jakości

Przed rozpoczęciem produkcji surowce przechodzą dokładną kontrolę wejściową w naszym własnym laboratorium testowym. Doraźne testy są również przeprowadzane w trakcie produkcji. Ponadto istotną rolę w naszym systemie kontroli odgrywa kontrola procesów.

  Ciągły ultradźwiękowy pomiar  grubości ścian
Podczas całego procesu produkcji rury są stale monitorowane przez czujniki ultradźwiękowe.
  Próby wytrzymałości na pełzanie, takie jak test na powstawanie pęknięć wywołanych pełzaniem na skutek działania ciśnienia wewnętrznego 
Próbki rur są sprawdzane w temperaturze 80 stopni pod określonym ciśnieniem wody. W ten sposób można wykazać trwałość partii.
  Normy jakości dot. wskaźników szybkości płynięcia MFR/MVR
Testujemy płynięcie materiału po otrzymaniu surowca i po zakończeniu produkcji. W określonych warunkach testowych określamy objętość materiału, który przepływa przez znormalizowaną dyszę w 10-minutowym okresie pomiaru.  Wskaźnik MFR może się różnić o maksymalnie 0,2 g na 10 minut pomiędzy surowcem a gotową rurą.
  Kulometryczne oznaczanie zawartości wody w oparciu o metodę Karla-Fischera
Próbka jest hartowana w piecu. Powstająca para wodna jest wtłaczana do naczynia miareczkowego z roztworem Karla-Fischera za pośrednictwem azotu. Woda reaguje z roztworem i jest miareczkowana elektronicznie. Metodą Karla-Fischera oznacza się zawartość wody, a nie wilgotność.
  Standardy jakości dla stabilności termalnej/OIT (czas indukcji utlenienia)
Po otrzymaniu surowca i podczas kontroli gotowego produktu określa się stabilność termiczną/OIT (czas indukcji utlenienia) materiału metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej, czyli pomiaru różnic w przepływie ciepła. W tym celu podgrzewa się próbkę w atmosferze obojętnej (azot) do określonej temperatury powyżej temperatury topnienia.  Po przeniesieniu do atmosfery utleniającej (tlen) określa się, ile czasu potrzeba, aby zaszła reakcja utleniania egzotermicznego (OIT). Przy temperaturze testowej 200°C, wartość OIT musi być wyższa niż 20 minut.
  Normy jakości przy obróbce termicznej
Na tym etapie badana jest wytrzymałość gotowej rury na naprężenia wewnętrzne. W laboratorium nanosi się oznaczenia miarowe na ustalone odcinki rury, w kierunku osiowym, i przechowuje badane rury w znormalizowanych warunkach testowych w szafie grzewczej. Po ochłodzeniu zmiana odległości pomiędzy oznaczeniami nie może przekroczyć 3 procent.
  Normy jakości dotyczące jednorodności 
Stan materiału jest oceniany wizualnie przed produkcją i po jej zakończeniu, podczas kontroli surowca i podczas badania produktu gotowego. Inspekcja wizualna jest przeprowadzana poprzez pobranie skrawka mikrotomowego o grubości ok. 10-20 μm z surowca oraz z rury, w kierunku poprzecznym do jej osi.  Skrawek jest następnie badany pod mikroskopem w powiększeniu od 75x do 100x. Skupiska pigmentu, pęcherzyki, ubytki i nieczystości nie mogą być większe niż 0,02 mm.
  Normy jakości dotyczące utraty masy przy suszeniu 
Określamy wilgotność powierzchni surowca przed produkcją. W tym celu odważamy określoną ilość granulatu i poddajemy go suszeniu w podczerwieni. Utrata masy po badaniu nie może przekroczyć 0,03 procent.
  Normy jakości dotyczące wymiarów/oznakowania/koloru 
Podczas produkcji mierzymy średnicę zewnętrzną, grubość ścian, długość i owalność rur. Sprawdzamy również oznakowania i kolor. Te badania są uzupełnieniem automatycznej kontroli za pomocą kart K1/K2. Partie produkcyjne nie odpowiadające określonym wymaganiom są odrzucane.
  Normy jakości dotyczące stanu powierzchni 
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rury podlegają kontroli wizualnej podczas produkcji. W tym celu używane jest podświetlenie punktowe (w przypadku prostych odcinków rury) lub system podświetlenia (w przypadku zwojów i rur nawijanych na bębny). Partia produkcyjna zostaje odrzucona w przypadku stwierdzenia zadrapań lub poważnych nieprawidłowości na powierzchni rury.
  Normy jakości dotyczące przepuszczalności
Badamy surowiec oraz gotowe rury pod kątem przepuszczalności zgodnie z procedurą pływalności. W tym celu próbka jest ważona w powietrzu i w ośrodku o znanej gęstości, a następnie obliczana jest różnica. Materiały i partie produkcyjne nie odpowiadające określonym wymaganiom są odrzucane.
  Normy jakości dotyczące parametrów rozciągania 
Granica sprężystości oraz wydłużenia przy pęknięciu znormalizowanych próbek. Wydłużamy pręt testowy ze stałą prędkością i dokumentujemy siłę rozciągania, naprężenie rozciągające oraz zmianę długości. Materiały i partie produkcyjne nie odpowiadające określonym wymaganiom są odrzucane.

 

Niezależne badania

Oprócz naszych własnych surowych testów, nasze produkty podlegają równie wymagającym badaniom w zewnętrznych instytutach badawczych.

Badanie powstawania pęknięć w rurach z karbem

W badaniu powstawania pęknięć w rurach z karbem (wg normy ISO 13479) nacina się odcinek rury w określony sposób, a następnie bada się próbkę w temperaturze 80°C przy ciśnieniu testowym 9,2 bara do momentu pęknięcia (SDR 11, PE 100).

Test FNCT (ISO 16770)

Test FNCT (wg normy ISO 16770) symuluje lokalną koncentrację naprężenia. W tym celu nacina się małe próbki testowanego materiału pod ostrym kątem i poddaje się je stałemu obciążeniu rozciągającemu 4N/mm w temperaturze 80 °C (+2% Arkopal N 100) do momentu pęknięcia.

Próba obciążenia punktowego

W badaniu obciążenia punktowego rury poddawane są działaniu ciśnienia wewnętrznego, a następnie naciskane punktowo z zewnątrz do głębokości penetracji wynoszącej 6% średnicy zewnętrznej, przy temperaturze 80 °C (+2% Arkopal N 100).