Odpovědnost vůči společnosti a prohlášení o dodržení a splnění

Princip trvalé udržitelnosti
Staráme se o zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Dětská práce
Egeplast kategoricky odmítá dětskou práci a respektuje všechny platné zákony a právní předpisy v této oblasti.

Zacházení se zaměstnanci a pracovní podmínky
Naši zaměstnanci by měli být schopni přispět k celkovému úspěchu společnosti svou kreativitou a potenciálem. Kromě toho očekáváme spravedlivé, uctivé a přátelské jednání s kolegy a třetími stranami. Diskriminace a obtěžování jakéhokoliv druhu nebude tolerována. Egeplast respektuje svobodu sdružování a kolektivní ochrany zájmů zaměstnankyň a zaměstnanců. Egeplast přikládá tarifní dohody severozápadního německého textilního průmyslu.

Bezpečnost práce
Pro společnost stojí zdraví každého jednotlivce v popředí. Preventivně jsou zavedena školení bezpečnosti práce. Dále jsou nabízena opatření podporující bezpečnost zdraví, která jsou vytvořena analýzou ohrožení. Případné nehody jsou analyzovány a ve spolupráci s externími odborníky jsou vytvořena odpovídající opatření, aby se těmto nehodám předešlo.

Životní prostředí
Ochrana životního prostředí má pro egeplast velký význam: klademe velký důraz na to, abe se zabránilo znečištění půdy, ovzduší a vody. Při vývoji nových produktů klademe velký důraz na to, aby byli použity materiály, které jsou k životnímu prostředí šetrné. Kontinuálně se sleduje energetická hospodárnost celé firmy.

Přání zákazníků
Egeplast se staví k přáním zákazníků, k produktům a servisním službám zodpovědně. Všechny produkty, které jsou námi zaváděny na trh, spňují příslušné normy a technické předpisy.

Ochrana našeho náskoku ve vývoji a respektování ochranných předpisů
Vyvíjíme výrobky a výrobní procesy pro naše zákazníky a díky dalšímu vzdělávání a nástavbám cíleně podporujeme odborné schopnosti našich zaměstnanců. Patenty, vynálezy a další know-how jsou pro náš úspěch a naši budoucnost velmi významné. Z toho důvodu nesmějí naši zaměstnanci předávat nové poznatky nebo tajemství podniku třetím osobám. Ochranná práva třetích osob přitom samozřejmě respektujeme.

Kooperativní zachazení s úřady
K tomu, abychom měli kooperativní vztah s odpovědnými úřady, jsou všechny příslušné informace včasně a srozumitelně dány k dispozici.

Integrita v obchodním styku / využívání a poskytování výhod
Korupce, podplácení, poskytování výhod nebo něco podobného se u nás netoleruje. Dárky v právním a obchodním rámci se tolerují. Nesmějí se ale používat k tomu, aby dané osoby lákaly k neplnění svých povinností nebo ke střetu zájmů. Nezávisle na tom poskytujeme příspěvky pro sociální zařízení nebo kulturní účely v regionu.

Čestná konkurence
Egeplast se zavazuje výhradně k čestné konkurenci, zvláště pak k dodržování kartelového práva.

Obchodní partneři
Očekáváme od našich obchodních partnerů respektování našich směrnic a umožnění tyto stanovy kontrolovat a ponecháváme si výsadu, že v případě opodstatněného podezření, že byly tyto stanoveny porušeny, bude proveden audit. V takovém případě očekáváme od našich obchodních partnerů plnou spolupráci.

Hlášení případného nekorektního chování
Dodavatelé, kteří se domnívají, že zaměstnanec egeplastu vykázal ilegální nebo jiné počínání, by o tom měl informovat vedení egeplastu.

Januar 2020

Vedení společnosti
egeplast international GmbH

Další informace:
Download Corporate Social Responsibility (CSR) und Compliance Statement