YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Płużenie w stosunkowo niewielkim stopniu ingeruje w strukturę gruntu. Korzystanie z tej metody nie wymaga obniżania poziomu wody gruntowej. Jest ona zatem nieszkodliwa dla środowiska, do czego przyczynia się w istotnym stopniu niewielkie uszkodzenie powierzchni ziemi. Można ją stosować w gruntach nieuzbrojonych kategorii V lub niższej. W zależności od parametrów gruntu osiągalna głębokość układania może wynosić do 2 metrów.

Metoda płużenia umożliwia układanie nawet 5000 m rury w ciągu jednego dnia, co czyni ją prawdopodobniej najbardziej ekonomiczną metodą układania nowych rurociągów. Układanie odbywa się za pomocą pługa wyposażonego w lemiesz i podajnik rur oraz wciągarki zamontowanej na ciężarówce lub pojeździe gąsienicowym. Urządzenie układające jest ciągnięte w stronę pojazdu przez wciągarkę. Po dotarciu pługa do pojazdu przemieszcza się wciągarkę do kolejnego punktu na trasie i powtarza całą procedurę. W wykopie początkowym opuszcza się lemiesz do odpowiedniej głębokości układania. W zależności od średnicy – możliwe jest układanie rur o maksymalnej średnicy zewnętrznej 225 mm – metodą płużenia można układać kilka nitek rurociągu jednocześnie. Podajnik prowadzi rury w dół na odpowiednią głębokość. Przemieszczony grunt opada do wykopu za lemieszem pod własnym ciężarem, ale proces ten można przyspieszyć odpowiednimi maszynami. Możliwe jest również podawanie piasku na głębokość układania przez podajnik rur, ale z przyczyn technicznych uzyskanie najwyższej jakości podsypki piaskowej tą metodą nie jest możliwe. Obciążenia punktowe, wywoływane np. przez znajdujące się w gruncie kamienie, mogą uszkadzać rurę. Aby rzeczywisty okres eksploatacji odpowiadał założonej minimalnej trwałości, należy wybrać do układania tą metodą rury z materiału o udowodnionej wysokiej wytrzymałości na powstawanie pęknięć naprężeniowych, na przykład rury egeplast 9010 RCplus.

Wariantem metody płużenia, stosowanym w szczególności do materiałów, których dopuszczalny promień zgięcia jest zbyt duży, aby możliwe było użycie standardowego pługa, jest tak zwane płużenie głowicą udarową. Procedura jest identyczna, natomiast rura podawana jest w kierunku wzdłużnym. Oznacza to, że rura przeciągana jest wzdłuż trasy układania razem z lemieszem. Ze względu na znacznie wyższe obciążenia mechaniczne występujące przy zastosowaniu tej metody wymagane jest użycie rur z dodatkowo zabezpieczoną powierzchnią zewnętrzną. Nie należy dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnych sił rozciągających działających na rurociąg i połączenia. Długość odcinka rury ograniczają siły rozciągające.

Frezowanie:

W tej metodzie używa się mechanicznej frezarki do wykonania wąskiego rowu o maksymalnej szerokości 60 cm i maksymalnej głębokości 2,5 m. Za frezarką podawana jest rura, a wykop jest zasypywany niemal równocześnie, najczęściej z użyciem wydobytego z niego materiału. W odróżnieniu od innych metod, frezowanie można stosować również w gruntach kategorii VII. Wydajność układania zależy przede wszystkim od kategorii gruntu, ale jest niższa niż w przypadku płużenia. Zastosowane rury powinny być wykonane z materiału o udowodnionej wysokiej odporności na korozję naprężeniową, na przykład rur egeplast 9010 RCplus, ponieważ tą metodą zazwyczaj układa się rury bez wysokiej jakości podsypki piaskowej.