Horyzontalne przewierty kierunkowe

Bezwykopowe układanie nowych rur doprowadzających i odprowadzających

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Metoda horyzontalnych przewiertów kierunkowych (Horizontal Directional Drilling, HDD) jest stosowana np. do układania długich ciągów rur, układania kanałów kablowych, tworzenia przepustów pod budynkami, melioracji i drenażu gruntów, układania przewodów do urządzeń kierujących ruchem oraz zabezpieczania skarp i nasypów. Głównymi obszarami zastosowania są projekty układania rur i kanałów kablowych o średnicy do 600 mm. Kierunkiem wiercenia steruje się przez obrót ustawionej pod kątem głowicy wiertniczej w otworze pilotowym. Podziemny otwór jest wykonywany przy użyciu wysokociśnieniowego strumienia wody.

Płyn wiertniczy (płuczka) wypływa z głowicy pod wysokim ciśnieniem, wypłukując grunt wraz z ewentualnymi kamieniami poza otwór. Płuczka jest dostosowana do danego rodzaju gruntu i może zawierać dodatkowe substancje korzystnie wpływające na przewiert, na przykład zawiesinę bentonitu, skały ilastej.

Po wykonaniu otworu pilotowego konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac mających na celu jego rozwiercenie do średnicy odpowiedniej do zaplanowanego rurociągu. W ten sposób przewiert zostaje przygotowany do wprowadzenia rury. Podczas prac w gruntach kamienistych, do kategorii gruntów V lub w niektórych przypadkach nawet VI, można zastosować udarowy system wiertniczy, ułatwiający nie tylko samo wiercenie, ale również sterowanie. Wiercenie w skale wykonuje się z użyciem silnika wgłębnego i świdrów gryzowych.

Norma DVGW GW 321, „Horyzontalne przewierty kierunkowe w układaniu rur gazociągowych i wodociągowych – Wymagania, zapewnienie jakości i kontrola“ wymaga, aby rury stosowane w systemach doprowadzania wody pitnej miały klasę ciśnienia co najmniej 10 barów. Nie mogą też być poddawane działaniu sił rozciągających większych niż dopuszczalne podczas układania metodą przecisku hydraulicznego. Na podstawie normy DVGW GW 321 – lub na życzenie zamawiającego – należy kontrolować i rejestrować siły rozciągające działające bezpośrednio na rurę. W tym celu stosowany jest miernik siły rozciągającej, montowany w przedniej części wprowadzanej rury. Ze względu na obciążenia mechaniczne występujące podczas układania rur tą metodą należy stosować wyłącznie rury z typoszeregu SDR 11, zwłaszcza w przypadku rur o niewielkiej średnicy.

Rzeczywisty okres eksploatacji nowo ułożonej rury zależy od stopnia jej uszkodzenia. Tolerowane są uszkodzenia o głębokości do 10 % grubości ścian rury, natomiast głębsze zadrapania i zarysowania prowadzą do skrócenia okresu eksploatacji rurociągu. Z tego powodu norma DVGW GW 21 zaleca również stosowanie rur z płaszczem ochronnym. Rura egeplast SLM DCT zapewnia bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu płaszcza ochronnego, a ponadto ułatwia kontrolę jakości i uszkodzeń ułożonego rurociągu.

Darmowa aplikacja online firmy egeplast, Planer HDD, ułatwia i przyspiesza planowanie prac metodą HDD.