3L Leak Control systém v oblastech ochrany vody

Projekt Wasserschutzgebiet Schweiz

Zřízení nové kanalizace, která bude připojena k následné čistírně odpadních vod v Liedertswil ve Švýcarsku, zahrnuje průchod dvěma oblastmi ochrany vody. Trvalé sledování netěsností, které je pro tento účel nezbytné, je zajištěno systémem bezpečnostních potrubí egeplast 3L. Přímé napojení na centrální čistírnu s plně monitorovaným potrubním systémem přináší úsporu 40% provozních nákladů.

Projekt Wasserschutzgebiet Schweiz

Oddělení pro průmyslové společnosti nejdříve provedlo studiji s cílem posoudit, zda by měla být rekonstruována místní čistírna odpadních vod v Liedertswil ve švýcarské čtvrti Basel-Landschaft nebo zda by měla být budována nová čistírna, nebo jestli by měla být obalst napojena na nejbližší centrální čistírnu odpadních vod. Nakonec čistírna, která zahájila svou činnost v roce 1968 – jedna z 22 decentralizovaných čistíren odpadních vod v oddělení průmyslových podniků – byla rozšířena a modernizována.

Studie ukázala, že kvůli omezeným prostorovým podmínkám na místě není možné zřídit novou čistírnu na stejném místě vzhledem k požadavku na zvýšení bezpečnosti zařízení, což zase vyžaduje dodatečné požadavky a prostor. Kvůli protipovodňové ochraně typu 2 by nová budova znamenala zvýšené požadavky z hlediska návrhu konstrukce a technologie monitorování.

Srovnání ročních nákladů u různých variant odhalilo nákladovou výhodu okolo 40% pro připojení kanalizace přesochranné pásmo pitné vody do nejbližší čistírny odpadních vod. Další výhodou centralizovaného čištění odpadních vod je zvýšená provozní bezpečnost a úklid. Navíc přímé spojení poskytne potřebné kapacity pro rozvoj oblasti.

V této souvislosti se ředitel rozhodl ve prospěch vybudování nové kanalizace, která vytvoří spojení s regionální čistírnou odpadních vod v Niederdorfu. Trasa vede dvěma ochranými pásmy pitné vody a vyžaduje monitorování. Řešení pro cca. 1,7 km dlouhý průchod vodními ochrannými zónami je bezpečnostní potrubní systém 3L Leak Control od egeplastu, pro který byl vybrán OD 315.
Plně sledovaný systém potrubí zajišťuje 100% monitorování úniku pro ochranu půdy a vody. Včasné odhalení úniků díky průběžnému sledování příslušných hodnot umožňuje operátorovi, aby se ujistil, že dojde k potenciálnímu poškození, a tím zabránit katastrofám. Tento systém včasného varování usnadňuje bezpečnou přepravu látek nebezpečných pro vodu prostřednictvím ochranných pásem podzemních vod a byl popsán a schválen příslušnými profesními předpisy (např. ATV-DVWK-A-142).
3L Sicherheitsrohr im Wasserschutzgebiet

Vzdálená údržba a trvalá kontrola sledovaného potrubního systému

Bezpečnostní potrubní systém 3L je systém potrubí s trvalým nebo přerušovaným monitorováním, který je určen pro hlášení a zjišťování poškození – a to i v případě, že nedošlo k síťovému připojení. Tento monitorovaný systém potrubí je také přístupný a řízen online prostřednictvím libovolného přístupu k internetu v souladu se současným stavem techniky a tím umožňuje operátorovi rychle reagovat.

Monitorovací jednotka připojená k potrubí spustí alarm i v případě drobných poškození systému potrubí. Přehledy jsou odesílány přímo do řídícího centra nebo do smartphonu, nebo mohou být přístupné online.

Údaje o projektu

Popis projektu: Výstavba nové gravitační kanalizace jako přípojného kanálu decentralizované čistírny odpadních vod do nejbližší čistírny odpadních vod
Výzvy: Plánovaná trasa vede přes dvě ochranná pásma pitné vody.
Řešení: Potrubní systém, který lze plně monitorovat, splňuje zvýšené požadavky platné pro oblasti ochrany vody.
Instalace: Instalace do otevřeného výkopu
Potrubní systém: 3L Leak Control
OD 315 mm SDR 17
1.700 m
Účastníci zapojeni do projektu: Projekce: Jauslin Stebler AG, Muttenz, Švýcarsko

Im Wasserschutzgebiet wurden auch Schächte eingesetzt

Kontakt

Daniel Pfarrer
Jauslin Stebler AG
Tel: +41 61 467 6767
dp@jauslinstebler.ch
Michael Fischer
Amt für Industrielle Betriebe
Tel: +41 61 315 10 41
michael.fischer@bl.ch
Dirk den Ouden
egeplast international GmbH
Tel: +49 2575 9710 271
dirk.denouden@egeplast.de

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.