Město Greven staví čtvrtý stupeň čistění pro čistírnu odpadních vod

, , ,

Za účelem zlepšení procesu čištění a odstranění mikroškodlivin v proudu odpadních vod se město Greven rozhodlo vybudovat další, čtvrtý stupeň čištění pro čistírnu odpadních vod v rámci investice odhadované na 4,5 milionu eur. Použit byl systém velkých trubek egeplast egeXXL vyráběných z odolného a provozně bezpečného materiálu PE 100-RC a dále také na stupeň přesně vyrobené rozsegmentované oblouky. Svarové spoje byly zhotoveny strojem pro svařování natupo z půjčovny egeplast. Inovativní technologie čištění spočívající ve filtraci za použití tkaniny a v použití práškového aktivního uhlí v kombinaci s podzemním potrubím z PE-100 zaručuje v Grevenu trvale bezpečné a efektivní čištění odpadních vod.
Průběžné přezkoumávání vstupních parametrů přimělo město Greven (v německém Vestfálsku) v roce 2013 k úvahám, jak proces čištění zlepšit. Greven provozuje čistírnu odpadních vod dnešního typu od roku 1981 pro ekvivalent přibližně 60 000 obyvatel. Přibližně 50 % odpadních vod, které se tu čistí, pochází z průmyslu. Vyčištěná voda je nakonec vypouštěna do řeky Ems. Čistírna měla konvenční třístupňové čištění s čiřicím rybníkem v podobě vyrovnávací nádrže. Jako materiál trubek pro pokládku do země byly zvoleny tehdy běžné AC trubky. Už v roce 2014 bylo přijato usnesení rady, jehož cílem bylo s ohledem na možnou zemskou dotaci vyloučit v proudu odpadních vod mikroškodliviny. Externí studie proveditelnosti tyto úvahy podpořila a vedla k rozhodnutí použít práškové aktivní uhlí s následným filtračním zařízením využívajícím tkaninu jako další, čtvrtý stupeň čištění. Tato technologie je schopna zadržet velmi jemné částice až do velikosti 10 mikrometrů.

Po podání žádosti bylo v roce 2016 rozhodnuto o udělení zemského grantu Severního Porýní-Vestfálska z programu RESA II (likvidace odpadních vod efektivně využívající zdroje). Díky inovativnímu čisticímu procesu dosáhla dotace výše 80 % objemu investice, což je více než obvyklý 70% podíl. Náklady byly odhadnuty na 4,5 milionu eur. V roce 2017 bylo pokročeno v plánování schvalovacího procesu a oblastní vládě v Münsteru byla předložena žádost o povolení. Město Greven pak v březnu 2018 získalo souhlas s výstavbou čtvrtého stupně čištění. V létě roku 2018 byl zrušen čeřicí rybník a staveniště bylo připraveno firmou Stückenschneider. V listopadu 2018 zahájila společnost Kögel Bau z Bad Oeynhausenu stavební práce. Předchozí plánování zajistila technická kancelář Rummler + Hartmann z Havixbecku.
Veškeré potrubí pokládané do země bylo poptáváno v dlouhodobě odolném a provozně bezpečném materiálu PE 100RC. Byl použit systém velkých trubek egeplast egeXXL s průměry do 1000 mm. Celkem bylo dodáno 350 m trubek ve stupni SDR 17. Pro četné změny směru v areálu čistírny odpadních vod společnost egeplast vyrobila také potřebné, „na stupeň přesné“ rozsegmentované oblouky. Jako metoda spojování trubek a tvarovek z PE 100-RC bylo zvoleno svařování natupo. Z půjčovny egeplast byl dodán odpovídající stroj pro svařování natupo.
Po plánovaném uvedení čtvrtého stupně čištění do provozu ke konci roku 2019 bude další rok během zabíhací fáze probíhat vědecké monitorování. Na základě těchto zjištění očekává město Greven konečné uvedení do provozu do konce roku 2020.