Kontakt

egeplast

18. února 2019 | Novinky o produktech

Potrubní systém pro pitnou vodu s bariérovou vrstvou proti znečišťujícím látkám

V situacích, kdy je ohrožena kvalita naší pitné vody, stejně jako vzhledem k výzvám, kterým čelí projektanti a inženýrské společnosti nucené řešit stále více přehnojené a chemicky znečištěné půdy, certifikované plastové potrubní systémy s bariérovou vrstvou, aby zabránily kontaminaci znečišťující látky pomáhají zajistit udržitelnou dodávku pitné vody a tím i vysokou kvalitu života. Navíc kombinace těchto trubek s nejmodernějšími metodami bezvýkopové instalace umožňuje dodatečné náklady a umožňuje zákazníkům realizovat budoucí potrubní síť.

Voda je produktem přírody a ústředním předpokladem života. V celosvětovém měřítku představují zdroje podzemních vod (které v Německu v současné době poskytují průměrnou dodávku 120 litrů na osobu a den) hlavní zdroj vody. Pro soudobé hospodaření s vodou má nejvyšší priorita zajištění všech dostupných technických řešení k vyloučení nebezpečí kolem nežádoucí kontaminace naší pitné vody. Proto jejím cílem je zaručit konzistentně vysokou kvalitu pitné vody od její výroby až po její distribuci prostřednictvím potrubní sítě.

Jaké důsledky má ovšem, pokud by environmentální vlivy narušily kvalitu pitné vody a čím dál více se zvyšovala odpovědnost, kterou nesly společenské podniky? Jedním z příkladů uvedených v nedávných studiích provedených Federální agenturou pro životní prostředí je, že naše podzemní vody jsou příliš silně znečištěny dusičnanem. Jedná se o dusíkaté hnojiva – minerální hnojiva a tekutý hnůj šířící se na polích podle běžných zemědělských postupů – které jsou považovány za vinu za tuto situaci. Výsledkem je, že finanční investice, které musí vodní společnosti učinit, aby zajistily, že pitná voda pocházející z našich podzemních vod je i nadále bez škodlivých látek a bezpečná pro lidskou spotřebu, výrazně vzrostla a technologické procesy potřebné pro dosažení tohoto cíle se staly stále více sofistikované.

Prevence kontaminace je důležitým prvkem procesního řetězce jako celku – od výroby a úpravy naší pitné vody až po její distribuci přes potrubní síť – a v budoucnosti bude ještě důležitější.

Stickstoffhaltige Düngung führt zu hoher Nitratbelastung des Trinkwassers

Zabránění kontaminaci, která by mohla v co největším možném rozsahu ohrozit zdraví, pomáhá chránit naše zdroje před kontaminací a současně snižovat úsilí a náklady spojené s technologicky náročnými, časově náročnými a nákladnými procesy při ošetřování pitné vody. Aby se zachovala čistota pitné vody na cestě ke spotřebitelům a aby bylo zajištěno trvalé poskytování bezpečné pitné vody, společnost egeplast vyvinula potrubní systémy, které poskytují maximální ochranu během 100 let životního cyklu a současně umožňují nákladově efektivní instalace pomocí bezvýkopových metod instalace. Standardní potrubí nenabízejí tento druh ochrany.

Kdykoli se projektanti a inženýrské společnosti potýkají s problémem instalace potrubí pitné vody v oblastech s kontaminovanou půdou nebo kde je půda vystavena nebezpečí kontaminace, médium přepravované potrubím by mohlo být kontaminováno kvůli pronikání nebezpečných látek stěnami potrubí, se zabývají znečišťujícími látkami způsobenými nadměrným hnojením v zemědělském prostředí nebo půdou kontaminovanou uhlovodíky v průmyslových oblastech.

Použitím inteligentní kombinace vlastností materiálů termoplastů a bariérového efektu poskytovaného kovem, systém potrubí SLA® Barrier Pipe vyvinutý společností egeplast vylučuje jakoukoliv pronikání znečišťujících látek do pitné vody, čímž spolehlivě chrání a využívá výhod nákladů spojených s nejmodernější metody instalace plastových potrubních systémů.

Dokonce byla vyloučena jakákoli nepřijatelná propustnost přes odpovídající příslušenství, které doplňuje systém. Během instalace je systém podroben spojovacím technikám, jak je stanoveno v souboru pravidel DVS. Není tedy vybaveno těsnicími kroužky ve spojovacích bodech, které jsou otevřené k rozptýlení.

SLA Barrier Pipe zum Transport von Trinkwasser

Systém bariérových trubek SLA® byl certifikován holandským institutem KIWA pro instalaci v kontaminované a potenciálně kontaminované půdě již od roku 1995.

Tímto způsobem vyhovuje nejvyšším požadavkům stanoveným normou BRL 17101 platnou v Nizozemsku, která upravuje požadavky na potrubí pitné vody určené k instalaci v kontaminované půdě. Navíc slouží jako certifikační standard pro bariérové potrubí vybavené bariérovou vrstvou z hliníku.

Nedávno upravená norma nyní definuje požadavky na potrubí, které mají být používány pro extrémně vysoké úrovně kontaminace, tzv. „Třída III“. Třída III poskytuje podrobný popis forem kontaminace, které zahrnují i nasycené roztoky toxických aromatických uhlovodíků přítomných v okolní půdě. Bariérová trubka SLA® také plně splňuje požadavky pro třídu III, čímž poskytuje plnou ochranu před jakýmkoli znečištěním.

Kontakt

Dr.-Ing. Michael Stranz
Tel.: 02575.9710-273
michael.stranz@egeplast.de

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.